Ambraproduktion
Ambraproduktion
Baeckerei
Baeckerei
Brauerei
Brauerei
Erzschmelze
Erzschmelze
Fleischerei
Fleischerei
Goldschmiede
Goldschmiede
Holzfaellerhuette
Holzfaellerhuette
Imkerei
Imkerei
Jagdhuette
Jagdhuette
Lehmgrube tief
Lehmgrube tief
Lehmgrube
Lehmgrube
Mamorsteinmetz
Mamorsteinmetz
Muehle
Muehle
Pafuemerie
Pafuemerie
Rumbrennerei
Rumbrennerei
Tabakverarbeitung
Tabakverarbeitung
Tiefer Mamorsteinbruch
Tiefer Mamorsteinbruch
Transiederei
Transiederei
Weberei
Weberei
Werkzeugschmiede
Werkzeugschmiede
Ziegelei
Ziegelei